Tarieven van Jeugd Veilig Verder

Door de jaren heen is er in jeugdbeschermingsland een flinke rits aan producten ontstaan die worden ingekocht door gemeenten ten behoeve van jeugdbescherming en jeugdreclasseringg. De verscheidenheid aan producten zorgt voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid in langlopende trajecten.

Bij Jeugd Veilig Verder durven we het daarom aan om dit anders te doen. We werken met één product: intensief gezinsgericht casemanagement, en daaronder verstaan we alle producten die nodig zijn om een kind veiligheid te bieden.

Omdat onze aanpak en daarmee onze financiële afhandeling anders is dan men gewend is, zijn er veel misvattingen over de tarieven van Jeugd Veilig verder. Hier leggen we graag uit hoe het bij ons werkt.

Inhoud producten
Hieronder vind je twee tabellen met in tabel 1 de verschillende producten op het gebied van reguliere jeugdbescherming en jeugdreclassering, en in tabel 2 die van Jeugd Veilig Verder. Het product ‘intensief gezinsgericht casemanagement’ uit tabel 2 omvat álle producten uit tabel 1.

Kosten producten
Alle producten uit tabel 1 hebben per regio een eigen tarief. Bij Jeugd Veilig Verder hanteren we 1 tarief per regio. Die kosten worden per maand in rekening gebracht, zolang het traject duurt. Daarvoor geldt: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Tabel 1

Producten reguliere jeugdzorg
Product
OTS 1e jaar
OTS 2e jaar
Voogdij
Toeslag (L)VB en LG doelgroep
Intensief gezinsgericht casemanagement
Jeugdreclassering (x6)
ITB (x2)
Samenloop
STP
Consultatie
Zorgmelding / SAVE

Tabel 2

Producten en tarieven van Jeugd Veilig Verder
ProductTarief Zuidoost Brabant
Intensief gezinsgericht casemanagement
ProductTarief Centraal Gelderland
Intensief gezinsgericht casemanagement
Consultatie

Toelichting op tarieven van Jeugd Veilig Verder

Bij Jeugd Veilig verder hebben we een missie: ieder kind veilig verder. En in onze ogen bereik je dat het beste wanneer je veel tijd en aandacht aan het gezin kan besteden. We vinden het essentieel voor de kwaliteit van ons werk om alleen waardewerk te doen; oftewel, werk dat direct van invloed is op het bewerkstelligen van veiligheid in een gezin. Voor ons was dat een belangrijk argument om ook de administratieve afhandeling van jeugdzorg-zaken te vereenvoudigen.

Bovendien zijn we van mening dat gezinsgerichte aanpak op maat, een universele oplossing is voor veel problematiek. Dat betekent niet dat elk probleem dezelfde oplossing behoeft. Het betekent dat we met onze methodiek voor elk probleem een oplossing kunnen vinden. Om die reden bieden we onze methodiek als product aan, ongeacht het aantal maatregelen dat er ligt of het aantal kinderen in een gezin. Daarmee verschilt onze beredenering en dus onze bekostiging met andere aanbieders.

tarieven van jeugd veilig verder

Consultatie

In elke regio is jeugdzorg anders geregeld. Ook daardoor ontstaan veel verschillen en onduidelijkheid. In de regio Centraal Gelderland bieden we consultatie als apart product. Dat is, omdat we merkten dat in deze regio veel behoefte is aan consultatie van Jeugd Veilig Verder. Consultatie houdt in dat we hulpverleningsinstanties begeleiden in het maken van belangrijke keuzes op het gebied van jeugdbescherming en reclassering. Ons advies is dan vaak een voorloper op het daadwerkelijke jeugdbeschermingstraject.