• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

    Anoek Janssen, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

Privacy

De medewerkers van Jeugd Veilig Verder gaan zeer zorgvuldig om met privacy gegevens. Dat is belangrijk vanwege je recht op privacy, maar ook vanwege je recht op goede hulp.

Jeugd Veilig Verder bewaart de gegevens van een gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom een gezin klant van ons is, wat er is afgesproken, welke hulp er wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe het gezin eruitziet, daarbij kunnen gegevens over ouders en kinderen zijn opgenomen, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Gegevens bewaren
Wij zijn verplicht om deze gegevens minimaal vijftien jaar te bewaren. Medewerkers van Jeugd Veilig Verder hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat een dossier in goede handen is bij ons. Behalve wij en de klant, mag niemand het dossier bekijken.

Informatie delen

Het kan nodig zijn om informatie met anderen te delen. Alleen de informatie die andere hulpverleners nodig hebben, kunnen we aan ze geven. In de meeste gevallen vragen we eerst toestemming aan het gezin. Meestal krijgen we die toestemming ook. We willen mét in plaats van óver het gezin praten. Als het echt nodig is in het belang van de veiligheid, kunnen we dit ook doen zonder toestemming van het gezin. In dit kader meldt Jeugd Veilig Verder het gezin ook aan bij een lokale variant van de Verwijsindex. Alleen BSN worden daarin gedeeld. Andere privacygevoelige informatie wordt niet in het systeem opgenomen.

In het kader van onderzoek
Je hebt recht op privacy, maar ook recht op goede hulp. Daarom gaan wij zorgvuldig om met gegevens. We zijn wettelijk verplicht persoonlijke gegevens over het gezin te verzamelen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. Door onderzoek te doen, gaan we na of onze hulp aan het gezin en anderen goed genoeg werkt. Als er dan iets moet worden verbeterd, doen we dat. Voor die onderzoeken maken we gebruik van gegevens in het digitale dossier. In de rapporten vermelden we nooit namen of andere gegevens waarmee iemand als persoon te herkennen zou zijn.

privacy en rechten Jeugd Veilig Verder

Rechten

Een gezin heeft het recht om gegevens in te zien. Klopt het niet wat er opgeschreven is, praat er dan over met jullie gezinsmanager. Als jullie er niet uit komen, dan kun je een brief sturen naar Jeugd Veilig Verder met de vraag om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar de gezinsmanager of naar info@jbra.nl. Een klacht in dienen kan bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugd Veilig Verder.

Als jullie vinden dat Jeugd Veilig Verder onzorgvuldig met gegevens is omgegaan, kunnen jullie contact opnemen met de gezinsmanager of bellen met ons algemene nummer (088 – 5 111 222). Jullie kunnen ook een e-mail sturen naar de gezinsmanager of naar  accountmanagement@jeugdveiligverder.nl. Als dit niet helpt, is het ook mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugd Veilig Verder.